ISO 14001

Prvoradým cieľom našej organizácie je starostlivosť o zákazníka a poskytovanie kvalitných služieb. Jedným zo základných pilierov pri vykonávaní všetkých činností organizácie Fidelity Trade s.r.o. je uplatňovanie Environmentálnej politiky a medzinárodnej normy ISO 14001. Fidelity Trade s.r.o. má v súčasnosti zavedený systém environmentálneho manažérstva pre všetky svoje činnosti podľa normy ISO 14001.

 

EMAS

V júni 2023 sme sa rozhodli zvýšiť úroveň nášho systému o implementáciu požiadaviek Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácii v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (ďalej len „EMAS“). Schéma EMAS je dobrovoľným nástrojom Európskej únie vytvoreným pre organizácie, ktorý pomáha hodnotiť, riadiť a zlepšovať ich environmentálne správanie.

EMAS máme zavedený na činnosti:

Zber kuchynských a reštauračných odpadov ( BRKO )
▶ Zber biologicky rozložiteľných odpadov ( BRO ) tráva, pokosy, lístie, haluziny
Zber jedlých olejov a tukov
Čistenie zberných nádob a stojísk
Čistenie lapačov tukov
Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom
NACE kódy: 38.11, 38.21, 81.30